मराठी दोलामुद्रिते (१८६७ सालापूर्वी प्रसिद्ध झालेले ग्रंथ)

Title Author Pubsliher Pages Year दाखल अंक संग्रहालय शाखा
ए कोर्स ऑफ मॅथेमॅटिक्स इन द मराठा लॅंग्वेज- भाग 2 हटन, चार्लस् मुंबई 500 1827 4585 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
ए कोर्स ऑफ मॅथेमॅटिक्स इन द मराठा लॅंग्वेज- भाग 2 हटन, चार्लस् मुंबई 500 1827 10158 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
शिक्षामाला, प्रथम पुस्तक हटन, चार्लस् आणि बॉनिकॅसल मुंबई 480 1828 10359 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
शिक्षामाला, प्रथम पुस्तक हटन, चार्लस् आणि बॉनिकॅसल मुंबई 470 1828 10360 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
निदान मॅक्लेनन, जॉन मुंबई 160 1828 21032 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
औषध कल्पना विधि मॅक्लेनन, जॉन सरकारी शिळा छापखाना, मुंबई 189 1828 10160 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
औषध कल्पना विधि मॅक्लेनन, जॉन एफ्. डी. रामोस 133 1828 41521 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
इसापनीति कथा छत्रे, सदाशिव काशीनाथ, शिक्षा मंडळीचा छापखाना, मुंबई 314 1828 10161 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
महाराष्ट्र भाषेचा कोश – भाग 1 क्रमवंत, जगन्नाथशास्त्री बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचा छापखाना, मुंबई 550 1829 10361 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
महाराष्ट्र भाषेचा कोश – भाग 1 क्रमवंत, जगन्नाथशास्त्री बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचा छापखाना, मुंबई 595 1829 10460 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
महाराष्ट्र भाषेचा कोश – भाग 2 क्रमवंत, जगन्नाथशास्त्री बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचा छापखाना, मुंबई 563 1829 10362 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
महाराष्ट्र भाषेचा कोश – भाग 2 क्रमवंत, जगन्नाथशास्त्री बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचा छापखाना, मुंबई 618 1829 10363 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई