मराठी दोलामुद्रिते (१८६७ सालापूर्वी प्रसिद्ध झालेले ग्रंथ)

Title Author Pubsliher Pages Year दाखल अंक संग्रहालय शाखा
शालापत्रक --- ज्ञानप्रकाश छापखाना, पुणे 285 1866 56254 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
स्त्री भूषण --- जाइन्ट स्टाफ, मुंबई 96 2009 10436 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
स्त्री भूषण --- जाइन्ट स्टाफ, मुंबई 96 2009 25244 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
शालापत्रक --- ज्ञानप्रकाश छापखाना, पुणे 240 1863 10428 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
शालापत्रक --- ज्ञानप्रकाश छापखाना, पुणे 286 1864 56256 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
पुणे पाठशाला पत्रक पुणे पाठशाळेकडील मंडळी प्रका. बा. रा. ठकार यांचा छापखाना 286 1863 56253 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
पुणे पाठशाला पत्रक पुणे पाठशाळेकडील मंडळी प्रका. बा. रा. ठकार यांचा छापखाना 302 1862 44749 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
पुणे पाठशाला पत्रक पुणे पाठशाळेकडील मंडळी प्रका. बा. रा. ठकार यांचा छापखाना 296 2009 1862 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
सद्धर्म दीपिका (मासिक) --- बापू सदाशिवशेट 320 1855 10250 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
ज्ञानोदय (मासिक) अमेरिकन मिशन प्रका. अमेरिकन मिशन प्रेस, अहमदनगर 406 1849 10383 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
ज्ञानोदय (मासिक) अमेरिकन मिशन प्रका. अमेरिकन मिशन प्रेस, अहमदनगर 316 1849 41416 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
ज्ञानोदय (मासिक) अमेरिकन मिशन प्रका. अमेरिकन मिशन प्रेस, अहमदनगर 316 1849 41616 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
सुमित्र (मासिक) --- गणपत कृष्णाजी यांचा छापखाना 220 2009 10392 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
ज्ञानचंद्रोदय (मासिक) --- गणपत कृष्णाजी यांचा छापखाना 32 1840 10495 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई
पुणे शालापत्रक (मासिक) पुणे पाठशाळेकडील मंडळी बा. रा. ठकार यांचा छापखाना 296 2009 28978 संदर्भ विभाग, दादर - मुंबई