सांस्कृतिक कार्य

सांस्कृतिक कार्य :-

-: जयंती :-

आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे

कृष्णराव अर्जुन केळुस्कर

-: पुण्यतिथी :-

कै. बाळकृष्ण जांभेकर
कै. अच्युतराव कोल्हटकर
कै. नाथमाधव
कै. प्रा. अनंत काणेकर

कै. प्रा. सुरेन्द्र गावस्कर
कै. प्रा. न. र. फाटक
कै. कमलाबाई मोरे
कै. अनंत महादेव खरे

-: व्याख्यानमाला :-

कै. प्रा. अ. बा. गजेंद्रगडकर व्याख्यानमाला (वाङ्‌मयविषयक)
स्वा. सावरकर व्याख्यानमाला
सेनापती बापट व्याख्यानमाला
कै. डॉ. गं. मा. फडके व्याख्यानमाला (विज्ञानविषयक)
केशवराव दाते (रंगभूमी) व्याख्यानमाला
शारदोत्सव व्याख्यानमाला

-: स्पर्धा :-

कै. शिवरामपंत जाधव यांच्या स्मरणार्थ चित्र-निबंध स्पर्धाः
(महाराष्ट्रातील माध्यमिक विद्यार्थ्यांसाठी)
स्वा. सावरकर वक्तृत्व स्पर्धा
­सेनापती बापट वक्तृत्व स्पर्धा