शाखा

शाखा
 
 
1) ठाकुरद्वार शाखा
 25, भाई जीवनजी लेन, ठाकुरद्वार, मुंबई-400 002.
 
2)  दादर विभाग
 अमृत महोत्सव वास्तु, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, डॉ. डि’सिल्व्हा रोड, दादर, (प.) मुंबई-400 028.
 
3)  नायगाव शाखा
 मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, 1ला मजला, 172, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय मार्ग, दादर, (पूर्व) मुंबई – 14
 
4)  कुर्ला शाखा
 584, स्टेशन रोड, आकाश टॉकीज जवळ, कुर्ला, मुंबई – 400 070.
 
5)  वांद्रे शाखा
 खेरनगर ऑफीस बिल्डिंग, साई मंदिराच्या मागे, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 400 51.
 
6)  काळाचौकी विभाग
 32/2213, अभ्युदरनगर, मुंबई-400 033
 
7)  पंतनगर विभाग
 ऑफीस बिल्डिंग क्र. 9, हिंगवाला लेन, श्री दत्तमंदिर मार्ग, पंतनगर, घाटकोपर (पूर्व) मुंबई 400 075
 
8)  चेंबूर शाखा
 न्यु टिळक नगर, इमारत क्र. 166, चेंबुर, मुंबई – 400 089
 
9)  गोरेगाव (प.) शाखा
 महानगरपालिका दवाखाना कम्पाउंड, कै. बंडू गोरे मार्ग, गोरेगाव (प.) मुंबई 400 062.
 
10)  बोरीवली (प.) शाखा
 बृहन्मुंबई महानगरपालिका, आर/उत्तर विभाग कार्यालय, 1ला मजला, बोरीवली (प), मुंबई 400 092.
 
11)  मुलुंड विभाग
 श्रेयस प्लॉट नं. 7 बी, मुलुंड (पूर्व) पोस्टाजवळ, मुंबई – 400 081
 
12)  श्रीकृष्णनगर शाखा
 132, संस्कार भवन, श्रीकृष्णनगर, बोरीवली (पूर्व), पोस्ट ऑफिसजवळ, मुंबई 400 066. बस क्रमांक : 293, 299
 
13)  परळ शाखा
 किंग्ज बिल्डिंग, डॉ. आंबेडकर मार्ग, परळ, मुंबई 400 012.
 
14)  गोखले रोड शाखा
 बालभटवाडी, झंडु फार्मसी कंपनी शेजारी, गोखले मार्ग (द.), मुंबई – 400 025.
 
15)  आग्रीपाडा शाखा
 बी. आय. टी. चाळ नं. 20, खो. क्र. 8-11, जेल स्ट्रीट, आग्रीपाडा, मुंबई – 400 011.
 
16)  घाटकोपर शाखा
 श्रीकृपा, पहिला मजला, नवरोजी लेन, घाटकोपर (प.) मुंबई 400 086
 
17)  ताडदेव शाखा
 म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, 1ला मजला, ऑफ जहांगिर दाजी स्ट्रीट, चिखलवाडी, ताडदेव, मुंबई 400 007.
 
18)  नळबाजार शाखा
 म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, गोल देवळासमोर, नळबाजार, मुंबई 400 003
 
19)  डोंगरी शाखा
 एम. एच. वालपाखाडी रोड, म्युनिसिपल गुजराथी शाळा, डोंगरी, मुंबई 400 009
 
20)  विलेपार्ले शाखा
 समाधान सदन, 1ला मजला, हनुमान रोड, विलेपार्ले, मुंबई 400 057 (बस मार्ग क्र. 35, 39, 339, 322)
 
21)  गोरेगांव पूर्व विभाग
 मातृमंदिर, जयप्रकाशनगर, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई 400 063.
 
22)  वरळी आदर्शनगर शाखा
 नुतन वरळी मंडई, आदर्श नगर, वरळी, मुंबई 400 025.
 
23)  वडाळा शाखा
 163, साऊथ इंडियन सलेशियन सोसायटीची बिल्डिंग, (यु. डी.सी.टी.च्या बाजुला), शिवडी-वडाळा स्किम नं. 57, मुंबई 400 031.
 
24)  कांदिवली आकुर्ली शाखा
 मुंबई महानगरपालिका कामगार कल्याण केंद्र, आकुर्ली मार्ग, कांदिवली (पूर्व), मुंबई 400 101.
 
25)  कांदिवली केंद्र
 बालकविहार, डहाणूकर वाडी, कांदिवली (प.), मुंबई 400 067 (बस मार्ग क्र. 285)
 
26)  लोअर परळ शाखा
 समाजकल्याण केंद्र, जुन्या पंपींग स्टेशनजवळ, पहिला मजला, सेनापती बापट मार्ग, मुंबई-400 013.
 
27)  बोराबाजार शाखा
 बोराबाजार महानगरपालिका शाळा, बोराबाजार, फोर्ट, मुंबई 400 001
 
28)  दहिसर शाखा
 मुंबई
महानगरपालिकेचे समाजकल्याण केंद्र, सुखसागर हॉस्पीटल समोर, लोकमान्य टिळक
रोड, दहिसर (प.), मुंबई 400 068. बस क्रमांक : 203, 204, 205, 207
 
29)  कांजुर-भांडुप शाखा
 दातार कॉलनी, गणेश मंदिराजवळ, भांडूप (पूर्व), मुंबई 400 082.
 
30)  विक्रोळी शाखा
 कन्नमवार क्र. 2, गणेश मैदानाशेजारी, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई 400 083.
 
31)  गोराई शाखा
 गोराई
रोड, प्लॉट क्र. 339-359, रोड क्रमांक आरएससी – 28, सर्व्हे क्र. 190,
गोराई सेक्टर – 2, वृंदावन सोसायटीच्या समोर, बोरिवली (प.), मुंबई-400 092.